Депозитарна діяльність

   новини

До уваги емітентів та депонентів ТОВ «ГАРАНТ ІНВЕСТ»!

Повідомлення про початок процедури припинення

провадження депозитарної діяльності депозитарної установи ТОВ «ГАРАНТ ІНВЕСТ».

             Товариство з обмеженою відповідальністю «Гарант Інвест» (код ЄДРПОУ 32013602, місцезнаходження: 69068, м. Запоріжжя, вул. Фелікса Мовчановського, буд.52А, прим.69), ліцензія НКЦПФР серії АЕ № 263450 від 01.10.2013р. на професійну діяльність на фондовому ринку депозитарну діяльність-Депозитарну діяльність, депозитарної установи, строк дії-необмежений, керуючись вимогами пункту 7 розділу ІІ Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку-депозитарної діяльність, затвердженого 08 квітня 2014 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 431 (далі - Положення), повідомляє про прийняття  22 вересня 2020 року Загальними зборами учасників ТОВ «ГАРАНТ ІНВЕСТ» рішення про припинення Товариством провадження депозитарної діяльності депозитарної установи.

          Відповідно до рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Гарант Інвест»:

  • датою початкою  припинення діяльності є 22вересня 2020р.;
  • визначена дата припинення  діяльності –30 листопада 2020р.;
  • особа, яка надалі забезпечить, облік та обслуговування прав на цінні паперів депонентів, номінальних утримувачів,що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперів у Депозитарній установі, власників цінних паперів рахунки яких обслуговуються Депозитарноюустановою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперів власників  та виплату невиплачених Депозитарноюустановоюкоштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, в установленому законодавством порядку- ПАТ «НДУ» (код ЄДРПОУ 30370711) уповноважений на зберігання щодо обслуговування емітентів та депонентів депозитарних установ/зберігачів.

 

Відповідно до прийнятого рішення з 30 листопада 2020 року Депозитарна установа припиняє здійснення депозитарних операцій за рахунками у цінних паперах депонентів та власників цінних паперів, рахунки яких  обслуговуються Депозитарною установою на підставі договорів з емітентами про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперів власників, крім операцій, пов’язаних із підготовкою інформації та документів, передбачених Положенням, а також припиняє здійснення виплати коштів, отриманих за наслідками погашення цінних паперів, та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами, та починаючи з якої, Центральний депозитарій цінних паперів та Національний банк України припиняють проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах Депозитарної установи за її розпорядженнями.

         Емітентам, які уклали з ТОВ «Гарант Інвест» договори про відкриття/обслуговування  рахунків власників цінних паперів, відповідно до вимог пункту 12 розділ VПоложення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.01.2014р. № 47, необхідно до 30 листопада 2020р. (включно) обрати нові депозитарні установи для відкриття/обслуговування рахунків власників цінних паперів. У разі, якщо  до 30листопада 2020р. (включно) Емітентами не будуть обрані нові депозитарні установи та не будуть переведені до них на обслуговування цінні папери власників, Депозитарна установа передасть відповідні бази даних та кошти, які надійшли до неї за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідентів) за цінними паперами та які не були виплачені (у разі наявності таких коштів) уповноваженому на зберігання - ПАТ «Національний депозитарій України».

                   Депонентам,  які уклали з ТОВ «Гарант Інвест» договори про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах, необхідно закрити ці рахунки в Депозитарній установі до 30листопада 2020р.(включно) та переказати належні їм цінні папери до інших, обраних ними, депозитарних установ. У разі незакриття рахунків у цінних паперах до 30.11.2020р. (включно), цінні папери, права на які обліковуються на цих рахунках, будуть надалі обліковуватися на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи в системі депозитарного обліку ПАТ «Національний депозитарій України», управління яким буде здійснювати уповноважений на зберігання - ПАТ «Національний депозитарій України».

Довідки за телефоном: (067)611-04-91 (відділ депозитарної діяльності ТОВ “ГАРАНТ ІНВЕСТ”).

                                          _____________________________________________________________

       

Шановні депоненти!


        На виконання вимог Рішення НКЦПФР від 13.06.2019р. № 327 «Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності», 16.10.2019р. були внесені зміни до внутрішнього Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи  ТОВ "Гарант Інвест" и затвержена його нова редакція 30 жовтня 2019 року наказом  директора №24/1.

                                                 _________________________________________________________

Шановні депоненти !

На виконання вимог законадавства України, в зв’язку з набранням чинності Рішення НКЦПФР від 28.12.2018 р. №928 "Про затверження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності" 30 травня 2019 року  була затверджена нова редакція Положення про депозитарну діяльність наказом директора № 11/1.

___________________________________________________________

Шановні акціонери ПрАТ "Волиньобленерго" 

                 Депозитарна установа ТОВ "Гарант Інвест" повідомляє клієнтів про здійснення виплати дивідендів за  акціями ПрАТ "Волиньобленерго"  з 08.08.2018р. Для отримання дивідендів необхідно звернутися до депозитарної установи. 

                                                          __________________________________                                                                                                                                 

       На виконання вимог законодавства України, в зв`язку з набранням чинності рішення НКЦПФР від 21.12.2017р №914  Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності , затверджена нова редакція  Положення про депозитарну діяльність ТОВ «Гарант Інвест» наказом № 10 від 27.04.2018 року.    

____________________________________________

        На виконання вимог законодавства України, в зв`язку з набранням чинності рішення НКЦПФР від 14.09.2017р.  №692 Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності , затверджена нова   редакція Положення про депозитарну діяльність ТОВ «Гарант Інвест» наказом № 22/1 від 02.10.2017 року.

______________________________________________

Шановні депоненти !

 

Повідомляємо Вам, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішенням від 07.03.2017року № 148 внесла зміни до Вимог до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, що укладається між депозитарною установою та депонентом (затверджені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.08.2013року №1412). Зразок нового Договору розміщений на власному сайті депозитарної установи у розділі "Депозитарная діяльність".

 Депонентам, які уклали договір про обслуговування рахункув цінних паперах з депозитарною установою ТОВ "Гарант Інвест", необхідно звернутися у відділ з депозитарної діяльності ТОВ "Гарант Інвест" для здійснення дій щодо приведення договору у відповідність до діючого законодавства.                                                               

У разі не вчинення Депонентом дій для приведення Договору у відповідність  до рішення №148 та відсутності в анкеті рахунку в цінних паперів інформації про адресу електронної пошти та/або контактного номеру телефону, інформування депонента про повідомлення акціонерних товариств, які направляються через депозитарну систему України, будуть здійснюваться шляхом розміщення на веб-сайті ТОВ "Гарант Інвест".                                   

                                        __________________________________

 На виконання вимог Рішення НКЦПФР від 07.03.2017р. №148 «щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України»10.07.2017р були внесені зміни до внутрішнього Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «Гарант Інвест» та затверджена нова його редакція  наказом 12/1 від 07.07.2017 року                                                                                                                   ___________________________________

 

На виконання вимог законодавства України, в зв`язку з набранням чинності рішення НКЦПФР від 30.06.2016 року №683 Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності , затверджені зміни  до Положення про депозитарну діяльність ТОВ «Гарант Інвест» наказом № 14/1 від 03.08.2016 року.

                                            ___________________________________

На виконання вимог законодавства України, в зв`язку з набранням чинності Рішень НКЦПФР від 12.04.2016 року №390 та №391 та Стандарта ПАРД «Щодо встановлення депозитарними установами особи власника цінних паперів, правонаступника, спадкоємця», затвердженого рішенням Ради ПАРД від 06.04.2016 року, Протокол №5 (погоджений рішенням НКЦПФР від 28.04.2016 року №518), затверджуються зміни до Положення про депозитарну діяльність ТОВ "Гарант Інвест" наказом 11/1 від 13.06.2016 року

                                            ____________________________________

На виконання вимог законодавства України, в зв`язку з набранням чинності Рішення НКЦПФР від 27.10.2015  року № 1772 НКЦПФР про зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР  від 23.04.2013 року №735,  затверджені зміни до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ "Гарант Інвест" наказом директора підприємства №29/1 від 10.12.2015 року.    

ДО УВАГИ ЕМІТЕНТІВ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ!

Враховуючи, що 21.07.2015 року набрало чинності рішення НКЦПФР від 09.06.2015 року №771 (далі – Рішення 771), яким внесено зміни до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.01.2014 року №47, повідомляємо:

Емітентам, які уклали договори про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників до 21.07.2015 року, необхідно звернутися до Депозитарної установи для здійснення дій щодо приведення договорів про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників у відповідність до Рішення 771.

                                                          _________________________________________

30.01.2015р. На виконання вимог Рішення НКЦПФР від 25.11.2014 №1575 «Про внесення змін до Положення про провадження депозитарної діяльності», Рішення НКЦПФР від 11.11.2014р. №1512 «Про особливості провадження депозитарної діяльності у зв’язку з тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», були внесені зміни до внутрішнього Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «Гарант Інвест» та затверджена нова редакція Положення про депозитарну діяльність наказом директора підприємства.

                                                       _______________________________________________

22.10.2014 р. У зв’язку з набранням чинності 12.09.2014 р. Рішення НКЦПФР від 02.07.2014 №854, яким вносяться зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності в частині виплати доходів за цінними паперами, а також враховуючи вимоги Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженного рішенням НКЦПФР від 22.01.2014р. №47, були внесені зміни до внутрішнього Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «Гарант Інвест» та затверджена нова його редакціянаказом директора підприємства.

                                                     _________________________________________________

ДО УВАГИ ДЕПОНЕНТІВ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ!

Враховуючи вимоги Закону України «Про депозитарну системуУкраїни», Вимоги до договору про обслуговування рахункав цінних паперах (затверджені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.08.2013р. №1412 зі змінами затвердженими Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринкувід 24.06.2014р. №807), повідомляємо:

Депонентам, які уклали договір про відкриття рахунку у цінних паперах зі зберігачем цінних паперів до 12.10.2013р., необхідно звернутися до депозитарної установи для здійснення дій щодо укладання договору про обслуговування рахунка в цінних паперах у строк до 12.10.2014р.

Депонентам, які уклали договір про обслуговування рахунка в цінних паперах з депозитарною установою до 05.08.2014р., необхідно звернутися до депозитарної установи для здійснення дій щодо приведення договору у відповідність до діючого законодавства у строк до 05.01.2015р.

 

Телефон для довідок: 067-611-04-91